Transformator 16V 3W

Transformator 16V 3W

Transformator 16V 3W

Transformator 16V 3W
{sku}: M800
{quantity}: 3.255

{price}:
1,34 €
{list price}:
{discount}:
(%)

{description}

Transformator 16V 3W

Eingang: 220V AC

{attributes}

Volt:
16V

{similar}

  1. 1
    Transformator 16V 3W
    M800
    {price}:
    1,34 €